Reddersproef en reglementen

Praktijkexamen

Het volledige praktijkexamen Hoger Redder wordt op één dag afgenomen. De docent evalueert geen onderdelen vooraf.

Praktijk op het droge: reanimatiesimulatie en EHBO-simulatie.

Praktijk in het water: reddingsproef Hoger Redder en reddingssimulatie Hoger Redder.

Reddersproef Hoger Redder

Enkel kandidaten die slagen voor de praktijk van Basis Redder zijn toegelaten tot de reddingsproef Hoger Redder. De praktijk van Basis Redder wordt in de loop van de cursus afgenomen.

De diepte waarop de vervoerspop zich bevindt, bepaalt de zwemlimiet:

De reddingsproef wordt in kledij afgenomen door de kandidaat-redder:

Praktijk reanimatie Hoger Redder

Elke kandidaat wordt geëvalueerd op:

Een kandidaat wordt sporadisch geëvalueerd op:

Theorie-examen

De cursisten leggen het theorie-examen schriftelijk af, tijdens een vastgelegd examenmoment buiten de cursusuren. Hiervoor wordt drie uur voorzien. Het herexamen wordt mondelijk afgenomen.

De cursusverantwoordelijke (op het schriftelijke examen) / het jurylid (op het mondelinge herexamen) stelt relevante open vragen die voldoende selecterend zijn. De vragen zijn in aantal en omvang beperkt. De cursusverantwoordelijke geeft de cursisten in de loop van de cursus enkele voorbeeldvragen. Voor iedere module dien je afzonderlijk te slagen.

De cursusverantwoordelijke kan op het theorie-examen (en de examenvoorzitter kan op het herexamen) een afwijking toestaan in de vorm van examineren op basis van een uitzonderlijke, individuele situatie.

Quotering

De examencommissie kent per vak een afzonderlijke score toe. Deze kunnen zijn:

Enkel de quotering A of B leidt tot een vrijstelling. Een onvoldoende (C of D) is niet delibereerbaar.

De cursist met een A- of B-quotering op alle vakken bekomt het diploma Hoger Redder.

Bekendmaking resultaat

De docent neemt notities bij het examineren van de proeven op het droge en in het water. De docent deelt onmiddellijk na iedere proef het resultaat mee aan de cursist: voldoende of onvoldoende. De docent kan zijn oordeel verantwoorden.

De docent licht het examenreglement mondeling toe in de loop van de cursus teneinde misvattingen te voorkomen.

Aanwezigheid tijdens de lessen

De cursusverantwoordelijke brengt de kandidaten ten laatste tijdens de eerste cursusdag op de hoogte van de examendata (eerste zittijd en tweede zittijd).

Eerste zittijd: De cursist die gewettigd afwezig was op het theorie-examen mag - als de organisatie dit toelaat - op het praktijkexamen de theorie schriftelijk afleggen. De examencommissie beschouwt de cursist die afwezig is op het praktijkexamen als uitgesteld.

De cursusverantwoordelijke houdt de aanwezigheden van cursisten tijdens de lessen bij. De examencommissie kan een cursist de deelname aan de examens weigeren op basis van zijn afwezigheden. De cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Tweede zittijd: Enkel ingeschreven cursisten kunnen deelnemen aan de tweede zittijd, zijnde het algemene herexamen. De cursist geniet in de tweede zittijd een vrijstelling voor de vakken waarvoor hij examen heeft afgelegd en een A- of B-quotering heeft behaald. De examencommissie beschouwt de cursist die afwezig is op het examen van de tweede zittijd als niet geslaagd. Het examen in tweede zittijd wordt niet door het Rescue Team Ninove georganiseerd.

Elke kandidaat moet zich op het examen en/of herexamen kunnen identificeren met zijn identiteitskaart.

Disclaimer

De hierboven beschreven reglement en proeven zijn niet bindend.

Het Rescue Web Developer Team probeert de proeven en reglementen zo actueel mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of veranderingen.

Voor het officiële reglement verwijzen wij graag door naar de website van RedFed.